Tungkol sa pangunahing mga batas sa polusyon

Tao na umaakyat ng hagdanan papuntang korte

Nitong mga huling taon, ang mga mandaragat na pumapasok sa karagatan ng Estados Unidos ay nakararanas ng mabusisi at madalas na imbestigasyon at pag-uusig sa mga krimeng pangkapaligiran at kaugnay na mga pagkakasala. Ang pag-uusig ay karaniwang kaugnay ng sadyang pagtatapon ng langis ng isang tao (o maraming tao) na lulan ng bapor. Kadalasan, ang mga opisyal ay naghahain ng sakdal laban sa mga taong pilit na pinagtatakpan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng huwad na ulat sa aklat-talaan.

Iba’t ibang kadahilanan kung bakit may paniniwalang ang paglabag sa batas ay maaaring hindi masamang ideya: pagtitipid ng oras, pag-titipid ng pera ng kumpanya, o pagliligtas sa trabaho (dahil sa utos mg superyor). Ngunit sa pangkalahatan kasalungat ang nagiging epekto ng paglabag, na humahantong sa malaking multa sa mga kumpanya at mandaragat, mahabang paglilitis at posibleng pagkabilanggo.

Habang karamihan ng mandaragat ay gumagawa ng tama sa kabuuan ng kanilang pagtatrabaho, kritikal para sa lahat ng mandaragat na mauunawaan ang kahalagahan ng pagprotekta ng kapaligirang pandagat, mga batas ng Estados Unidos na sumasaklaw sa paglabag sa polusyon at ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga batas na iyon. Ang mga mandaragat ay maaari ring maging testigo sa mga kaso ng polusyon, at posibleng nangangailangang manatili sa US hanggang maibigay nila ang kanilang testimonya.

Bawal ang Plastik sa DagatMay mga mahalagang batas sa Estados Unidos na kumukontrol sa polusyong pandagat. Ang Estados Unidos ay nagpatibay ng ilang mga internasyonal na kapulungan na marahil ay pamilyar sa inyo, tulad ng MARPOL1. May iba pang mga batas na umiiral na maaaring hindi ninyo alam ngunit kailangan pa ring sundin habang nasa karagatan ng U.S.

Mga halimbawa ng dumi sa mga lataAng mga mandaragat ay nakakatagpo ng iba’t ibang mga uri ng basura sa panahon ng kanilang pagtatrabaho, na kung saan ang lahat ay dapat nilang itapon nang ayon sa nasyonal at internasyonal na mga batas at regulasyon. Para sa karagdagang impormasyon, ang SCI’s The Importance of Protecting the Marine Environment (Ang Kahalagahan ng Pangangalaga ng Kapaligirang Pandagat)  ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag tungkol sa mga uri ng polusyon at kung papaano nakaaapekto sa kapaligiran ang polusyon mula sa mga barko.

1Ang MARPOL ay ang Internasyonal na Kumbensyon para Pigilan ang Polusyon dulot ng mga barko. Ito ang tumutukoy ng mga pamantayan para sa pagpupuno, pangangasiwa, pagpapadala, at paglilipat ng maruming kargamento, pati na rin ang mga pamantayan para sa pagdiskarga ng duming galing sa bapor. Ang mga Annex sa Kumbensyon ng MARPOL ay nagtatakda ng mga regulasyong sumasaklaw sa iba’t ibang mga polusyon galing sa bapor. Ang Annex I at II ay inuutos para sa lahat ng mga lumagda sa MARPOL. Ang Annexes III, IV at V ay itinuturing na opsyonal. Ang limang annexes ay: Annex I - Regulasyon para sa Pag-iwas ng polusyong dulot ng Langis; Annex II - Regulasyon para sa Pag-iwas ng polusyong dulot ng Makalalasong Likido (NLS); Annex III - Regulasyon para sa Pag-iwas ng polusyong dulot ng Mapanganib na Bagay na Nakapakete; Annex IV - Regulasyon para sa Pag-iwas ng polusyong dulot ng dumi sa alkantarilya; at Annex V - Regulasyon para sa Pag-iwas ng Polusyong dulot ng Basura.