Tungkol sa gabay ng mandaragat

Umaasa kami na ang pangkalahatang gabay na ito ay kapaki-pakinabang sa inyo at sa inyong kapwa tripulante upang maprotektahan ang kapaligiran habang nagtataguyod ng ligtas at mahusay na lugar ng trabaho. Tandaan, ang mga kilos ninyo at kapwa tripulante ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto- kritikal na mayroong malinaw at tuluy-tuloy na komunikasyon lulan sa barko.

Upang makapag-ugnay sa Center for Seafarers’ Rights, mangyaring mag-email sa amin sa [email protected] o tumawag sa +1 973-589-5828. –Douglas B. Stevenson, Director

Ang mga materyal na ito ay ginawa sa pakikipagtulungan sa National Fish and Wildlife Foundation at ng Massachusetts Maritime Academy.

Massachusets Maritime Academy logo National Fish and Wildlife logo

Ito ay nagkakaloob ng pangkalahatang gabay hinggil sa ilang mga batas pangkapaligiran ng Estados Unidos na sumasaklaw sa mga gawain ninyo at ng inyong mga kapwa tripulante habang nagtatrabaho lulan ng isang barko. Ang Center for Seafarers ‘Rights sa Seamen’s Church Institute (SCI) ay naglalathala nito at ng iba pang mga materyales tungkol sa mga isyung pangkapaligiran upang bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan habang nagtatrabaho at tulungan kayong makapagbigay-alam sa ibang mga mandaragat. Hinihimok namin ang mga mambabasa na magtanong at magbigay ng suhestyon.

Maaring nagbago ang ilang mga probisyon ng mga batas na ito simula noong nailathala. Ang sumusunod na buod ng mga bahagi ng U.S. batas at regulasyon ay hindi pinapalitan ang alinman ang buong teksto ng mga batas o ang payo ng kwalipikadong abugado.

Ang disenyo ng website design at programming ay sa Bliss Design. Guhit sa pamamagitan ng Lisa Lavoie.

SCI-Taxonomy: