Mga Pagtatapon ng langis

What to do about oil spills

Mag-ulat ng insidente

Upang mag-ulat ng isang insidente ng polusyon na nagsasangkot ng inyong barko, dapat kayong makipag-ugnayan sa National Response Center.

mag-ulat ng pagtapon ng langisAng National Response Center (NRC) ay ang kaisa-isang pederal na ugnayan para sa pag-ulat ng mga natatapong mga langis at kemikal.

Tagalog

–Pagtatapon ng mga latak at nakakalasong materyal mula sa mga tangke ng kemikal

DAPAT:

  • Gamitin ang mga pasilidad ng pagtanggap sa daungan.
  • Alamin ang mga limitasyon ng MARPOL para sa pangangasiwa ng latak ng kemikal.
  • Alamin ang impormasyon tungkol sa peligro ng pangangasiwa ng latak ng kemikal.
Tagalog

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Paglilinis ng tangke

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Ang mga tauhan at opisyal ay dapat talakayin ang mga paksa ukol sa kaligtasan ng kapaligiran, sama-samang suriin ang anumang nakasulat na dokumentasyon, bago sisimulan ang isang operasyon na may potensyal na lumikha ng polusyon. Ang mga rekomendasyon na nakalista dito magbigay ng ilang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang, ngunit dapat ninyong sundin ang protokol ng inyong barko.

Tagalog

–Batas Hinggil sa Polusyon ng Langis ng 1990 (Oil Pollution Act of 1990)

Ang Batas Hinggil sa Polusyon ng Langis ng 1990 (Oil Pollution Act of 1990) (OPA), na nagsususog ng bahagi ng FWPCA / CWA, ay nag-aatas sa mga may-ari at operator ng tangkeng bapor at sa mga onshore at offshore na pasilidad na bumuo at magsumite upang aprubahan ang isang Oil Response Plan (Planong Pantugon sa Langis).4 Ang mga planong ito ay dapat, bukod sa iba pang mga bagay, ay tutukoy ng isang kwalipikadong indibidwal (Qi) na agad ay nakahanda at may ganap na kapangyarihan upang ipatupad ang mga aksyon na binabanggit sa mga plano.

Tagalog

–Batas Pederal sa Pagkontrol ng Polusyon ng Tubig a.k.a. Batas Para sa Malinis na Tubig

(Federal Water Pollution Control Act, a.k.a. The Clean Water Act)

Clean Marine LifeAng Clean Water Act (CWA), ang pangunahing paraan para sa pagkontrol ng polusyon ng tubig sa U.S., ay nagbabawal sa lahat ng pagdiskarga maliban kung pinahihintulutan.3

Tagalog

–Batas sa Pagpigil ng Polusyon galing sa mga Bapor (Act to Prevent Pollution from Ships (APPS))

Pagbasa ng SOPEPSa U.S., ang Act to Prevent Pollution from Ships (APPS)2 ay nagsasabatas ng ilang regulasyon ng MARPOL sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga kinakailangan sa sumusunod:

Tagalog
Subscribe to RSS - Mga Pagtatapon ng langis