Pagsasawata

–Ano ang Epekto ng mg Tao sa Kapaligirang Pandagat?

basura

Ang aktibidad ng tao ay maaaring makapagbabago ng karagatan sa:

  • Pagpapaunlad ng natural na yaman (hal., offshore drilling)
  • Aquaculture (hal., isdang pinalaki sa bukid)
  • Pagbabarko
    —Polusyon(hal., langis, kemikal, basura, dumi sa imburnal)
    —Naiibang Species Introduksiyon
Tagalog

–Mga operasyon ng paglilinis ng tangke at pagbabalasto

HUWAG:

  • Huwag maglagay ng tubig ng balasto sa anumang tangke na hindi pa nalilinis.
  • Huwag lampasan mga equipment na ginagamit sa pagmonitor ng langis/pagtatapon.

DAPAT:

Tagalog

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Paglilinis ng tangke

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Ang mga tauhan at opisyal ay dapat talakayin ang mga paksa ukol sa kaligtasan ng kapaligiran, sama-samang suriin ang anumang nakasulat na dokumentasyon, bago sisimulan ang isang operasyon na may potensyal na lumikha ng polusyon. Ang mga rekomendasyon na nakalista dito magbigay ng ilang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang, ngunit dapat ninyong sundin ang protokol ng inyong barko.

Tagalog

–Batas ng Pandagat na Panaliksik at Pagkontrol ng Polusyon ng Plastik ng 1987 (Marine Plastic Pollution Research and Control Act of 1987)

Bawal ang Plastik sa Dagat

Ang Batas na ito ay nagpapatupad ng MARPOL 73/78 Annex V sa U.S.6 Ito ay tumutukoy sa basurang galing sa barko, at naglalayong bawasan ang dami ng basura—parehong plastik at iba pang mga paulit—ulit na basurang tinatapon ng barko sa karagatan. Pinagbabawalan din nito ang lahat ng barko na magtapon ng plastik papunta sa dagat.

Tagalog

–Batas Pangkaligtasan para sa Daungan at Daluyan ng Tubig ng 1972 (Ports and Waterways Safety Act of 1972)

Kapitan na nasa wheelhouseDinisenyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga barko na pumapasok at umaalis sa daungan ng US, ang Batas Pangkaligtasan para sa Daungan at Daluyan ngTubig ng 1972 (Ports and Waterways Safety Act of 1972) (PWSA) ay nag-aatas sa mga barko na magkaroon ng kagamitan sa komunikasyon at pinahihintulutan ang USCG upang pangasiwaan ang trapiko ng mga barko kung kinakailangan.5

Tagalog
Subscribe to RSS - Pagsasawata