Pag-uulat

I-ulat ang insidente

Mapagkukunan

I-klik ang ugnay sa ibaba upang mag-download ng PDF ng mga nakalathalang pulyeto.

Tagalog

Mag-ulat ng insidente

Upang mag-ulat ng isang insidente ng polusyon na nagsasangkot ng inyong barko, dapat kayong makipag-ugnayan sa National Response Center.

mag-ulat ng pagtapon ng langisAng National Response Center (NRC) ay ang kaisa-isang pederal na ugnayan para sa pag-ulat ng mga natatapong mga langis at kemikal.

Tagalog
Subscribe to RSS - Pag-uulat