Mga Gabay Pangkapaligiran

Info for Seafarers

Mapagkukunan

I-klik ang ugnay sa ibaba upang mag-download ng PDF ng mga nakalathalang pulyeto.

Tagalog

Tungkol sa gabay ng mandaragat

Umaasa kami na ang pangkalahatang gabay na ito ay kapaki-pakinabang sa inyo at sa inyong kapwa tripulante upang maprotektahan ang kapaligiran habang nagtataguyod ng ligtas at mahusay na lugar ng trabaho. Tandaan, ang mga kilos ninyo at kapwa tripulante ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto- kritikal na mayroong malinaw at tuluy-tuloy na komunikasyon lulan sa barko.

Tagalog

Mag-ulat ng insidente

Upang mag-ulat ng isang insidente ng polusyon na nagsasangkot ng inyong barko, dapat kayong makipag-ugnayan sa National Response Center.

mag-ulat ng pagtapon ng langisAng National Response Center (NRC) ay ang kaisa-isang pederal na ugnayan para sa pag-ulat ng mga natatapong mga langis at kemikal.

Tagalog
Subscribe to RSS - Mga Gabay Pangkapaligiran