–Paano kung kinakailangan kong manatili sa U.S. bilang isang testigo?

Mga Testigo

Upang makumpleto ang pagsisiyasat nito, ang USCG at ang U.S. Department of Justice minsan ay kailangang magkaroon ng mga mandaragat na mananatili sa Estados Unidos. Ito ay maaaring makapigil ng inyong pag-uwi sa isang pinalawig na tagal ng panahon-kahit na hindi kayo mismo ang responsable sa mga polusyon. Ang iyong tagapag-empleyo ang responsableng magkaloob sa inyong pangaserahan, pagkain at sahod sa panahon ng iyong pamamalagi sa U.S. bilang isang saksi. Ang iyong tagapag-empleyo ay maaari ring magbigay sa iyo ng isang abugado o ito’y maaaring italaga upang kakatawan sa inyo. Ang ilang mga mandaragat nagpapahayag ng alalahanin kapag ang mga ito ay nagsisilbing testigo laban sa kumpanya at ang kumpanya ang siyang nagtatalaga ng abogado.  Ang abogado ay may tungkuling protektahan ang mga interes ng kanilang mga kliyente-di-alintana kung sino ang magbabayad para sa kanilang mga serbisyo.

Ang Batas sa Pagpigil ng Polusyon galing sa mga Bapor (Act to Prevent Pollution from Ships (APPS) ay mayroong probisyon na ang mga indibidwal na mag-uulat ng paglabag sa polusyon ng sinasakyang mga barko ay maaaring mangolekta ng hanggang kalahati ng kriminal na multang babayaran ng may-ari ng barko.3 Mahalagang tandaan na ang hukom sa kaso ang magpagpapasya kung mag-aaward ng anuman, kaya isang pinansiyal na gantimpala ay hindi garantisado.

nalilito?Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa proseso, dapat kayong kumunsulta sa inyong abugado. Maari rin kayong makipag-ugnayan sa Seamen’s Church Institute o sa inyong lokal na seafarers’ welfare center para sa suporta ng inyong pananatili sa U.S.

 

3 33 U.S.C. § 1908(a).

SCI-Taxonomy: