–Mga kahihinatnan ng paggawa ng mali o nakaliligaw na pahayag

Ang mga mandaragat ay dapat palaging panatilihin ang isang wastong Oil Record Book at sabihin ang katotohanan sa mga opisyal ng gobyernong nag-iniimbestiga ng posibleng krimen ng polusyon. Kapag hindi, harapin nila ang posibleng pag-uusig sa ng hinggil sa ng iba't ibang paghahadlang ng mga batas katarungan sa U.S.

  • Di-totoong mga Pahayag: Kung ang isang may-ari ng barko, operator at/o mga indibidwal na tripulante ay nagsasabi ng isang maling pahayag (pasalita o nakasulat, hal. sa isang log book) sa awtoridad-maging direkta o di-direkta sa pamamagitan ng iba pang mga tripulante sa barko –ang may-ari at/o operator ay maaaring magmulta ng dagdag na $ 5,000 sa bawat di-makatotohanang pahayag. Ang hukuman ay maaaring magtasa ng hiwalay na paglabag at multa para sa bawat araw ng patuloy na paglabag.4
  • Pagsasabwatan: Kung dalawa o higit pang mga tripulante (o empleyado ng kumpanya) ay nagtutulungan upang gumawa ng pagkakasala laban sa mga U.S. (o anumang ahensiya ng U.S.) at kumilos upang maisakatuparan ito, siya ay haharap ng isang multa o pagkabilanggo ng hanggang sa limang taon, o pareho.5
  • Paghadlang sa Katarungan: Kung kayo o sinumang sangkot sa imbestigasyon (isa pang tripulante, may-ari, ahente) ay sumubok na gumamit banta o puwersa maka-impluwensya o mapigilan ang U.S. ahensiyang nag-iimbestiga (kabilang ang USCG inspeksyon/imbestigasyon), maaari kayong humarap ng isang kriminal ng parusa na pagkabilanggo ng hanggang sa limang taon, $250,000 na multa, o pareho.6
  • Pakikialam sa Saksi: ang mga awtoridad ng U.S. ay mabusising sumisiyasat at umuusig sa mga indibidwal at korporasyong pinaghihinalaang nakikialam sa mga saksing may kaugnayan sa patuloy na pagsisiyasat ng polusyon at/o iligal na insidenteng pagtatapon. Kung ang isang tao’y gumagamit o sinusubukang gumamit ng pisikal na dahas, pananakot, pagbabanta upang subukang pigilin ang isang tao mula sa pagbibigay ng testimonya, itago o sirain ang isang dokumento, o magambala ng mga komunikasyon tungo sa isang opisyal ng U.S. para sa pagpapatupad ng batas o hukom, ang taong ito ay maaaring humarap ng isang multa, pagkabilanggo mula 3 hanggang 20 taon, o pareho. Maaari rin nilang harapin ang anumang parusa na nauugnay sa pagkakasalang sinubukan niyang pagtakpan.7

Palsipikasyon ng Rekord/Paghadlang ng Katarungan

  • Kung nakita ng isang hukuman na ang mga rekord sa isang pederal na imbestigasyon ay sinira, binago o huwad, maaaring magpataw ng isang sentensiya ng hanggang 20 taong pagkabilanggo sa responsableng tao.8

4 18 U.S.C. § 1001.

5 18 U.S.C. § 371.

6 8 U.S.C. § 1505.

7 18 U.S.C. § 1512.

8 18 U.S.C. § 1519.

SCI-Taxonomy: