–Batas ng Pandagat na Panaliksik at Pagkontrol ng Polusyon ng Plastik ng 1987 (Marine Plastic Pollution Research and Control Act of 1987)

Bawal ang Plastik sa Dagat

Ang Batas na ito ay nagpapatupad ng MARPOL 73/78 Annex V sa U.S.6 Ito ay tumutukoy sa basurang galing sa barko, at naglalayong bawasan ang dami ng basura—parehong plastik at iba pang mga paulit—ulit na basurang tinatapon ng barko sa karagatan. Pinagbabawalan din nito ang lahat ng barko na magtapon ng plastik papunta sa dagat.

Ang Batas ay nag-uutos na:

  • Magkaroon ng sapat na pasilidad para lalagyan ng basura sa mga daungan ng U.S.
  • magdidisplay ng mga placards tungkol sa pag-iwas sa polusyon ang mga partikular na laki ng barkong may tripulante
  • May mga barko na gagawa ng isang plano tungkol sa pamamahala ng basura
  • Ang ilang mga barkong may tripulante ay magkakaroon ng basurang itatapon sa baybayin
  • Ipinagbabawal ang pagtapon ng basura sa loob ng 25 nautical milya sa baybayin kapag ito ay lumulutang, o 12 km mula sa baybayin kapag hindi lumulutang.

 

6 33 U.S.C. 1901 et seq.; 33 C.F.R. 151.51 et seq.