Mapagkukunan

I-klik ang ugnay sa ibaba upang mag-download ng PDF ng mga nakalathalang pulyeto.


“Bridging the Gap” PowerPoint Presentation (sa Ingles)

Ang layunin ng pagsasanay ay magpaliwanag ng mga pangkapaligirang patakaran at kagawian ng kumpanya upang bigyang-diin na magkapareho ang mga patakaran sa dagat at dalampasigan. May mga halimbawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kulturang pangkapaligiran ng sasakyang-pandagat at ng kumpanya na humantong sa insidente ng polusyon. Halimbawa, may kaso ng tripulante dung saan hindi pinagana ang tagahiwalay ng langis at tubig at tinatapon ang langis sa dagat sa pag-iisip na matugunan nito ang mga badyet na itinakda ng tanggapan ng kumpanya sa baybayin. Inisip ng mga tripulante na ang nasa baybayin na kumpanya ay di-talaga seryoso sa kanilang pamamahala ng patakarang pangkapaligiran.

Mahalaga na mauunawaan ng mga tripulante ng sasakyang-dagat na ang patakarang pangkapaligiran ng kumpanya ay di lamang para sa opisinang nasa baybayin. Ang mga patakaran ay parehong mag-aapply sa loob ng barko tulad ng sa opisina ng kumpanya. Ito ay dapat kumpirmahin ng pinakamataas na antas ng organisasyon. Ang CEO ng organisasyon o ang pinakamataas na antas ay dapat maglathala ng pahayag na nagkukumpirma na ang mga kawaning pandagat ay inaasahang sumunod sa pangkapaligirang patakaran ng organisasyon at walang magiging retaliyasion laban sa mga tauhang susunod sa patakaran.


Marine Defenders App para sa iPhone at iPadI-download ang Marine Defenders iPhone at iPad app upang magreport tungkol sa polusyon ng langis at basura sa dagat (sa Ingles).

Para sa karagdagang impormasyon sumangguni sa marinedefenders.com/mobilereporting/. Ang app ay nagpahihintulot sa inyo na kunan ng litrato ang GPS map polusyon na nakikita ninyong lumulutang sa tubig. kapag kayo ay mag-uulat tungkol sa pagtapon ng langis o basura sa dagat sa Marine Defenders app, ang inyong report ay pinadadala sa Marine Defenders database, kung saan ito’y makikita sa interactive google map. Ang ulat ng pagtapon ng langis ay ipinadadala rin sa National Response Center, ang pederal na ahensiyang responsable sa pagtanggap ng ulat tungkol sa pagtapon ng langis at kemikal. Ang NRC ang magbibigay-alam sa US Coast Guard ukol sa insidente, upang mabigyan ng kaukulang tunay na kasagutan ang inyong insidente sa polusyon.


Tungkol sa Video

Oil in Our Waters (sa Ingles) [ para sa karagdagang impormasyon tingnan: galing http://www.marinedefenders.com/video/ ] ay isang 22-minutong dokumentaryo tungkol sa iligal na pagtapon ng langis galing sa barko. Ang pelikulang ito ay sumisiyasat ng lawak ng suliranin, ng epekto ng langis sa kapaligirang pandagat, ng paglikha ng MARPOL, ng mga gantimpala para sa impormante, at ng parusang nahaharap ng mga polluters na mahuhuli sa Estados Unidos.

Makipagkita sa inspektor ng Coast Guard abogado ng, Justice Department lawyers at mga siyentipiko na nangunguna sa kilusan laban sa pandagat na polusyon ng langis!

"Langis sa Ating Karagatan (Oil in Our Waters)" (sa Ingles) galing sa Common Good Productions sa Vimeo.