Mag-ulat ng insidente

Upang mag-ulat ng isang insidente ng polusyon na nagsasangkot ng inyong barko, dapat kayong makipag-ugnayan sa National Response Center.

mag-ulat ng pagtapon ng langisAng National Response Center (NRC) ay ang kaisa-isang pederal na ugnayan para sa pag-ulat ng mga natatapong mga langis at kemikal.

Upang mag-ulat ng pagtapon, makipag-ugnayan sa NRC sa pamamagitan ng kanilang toll-free na numero +1 800-424-8802 kumpletuhin ang online na pormularyo para sa pag-uulat ng pagtapon sa http://www.nrc.uscg.mil. Ang NRC website ay mayroong karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan at proseso ng pag-uulat.

Para sa mga walang akses sa 800, mangyaring kontakin sila sa +1 202-267-2675. Ang NRC ay bukas 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon.

Umaasa kami na ang pangkalahatang gabay na ito ay kapaki-pakinabang sa inyo at sa inyong kapwa tripulante upang maprotektahan ang kapaligiran habang nagtataguyod ng ligtas at mahusay na lugar ng trabaho. Tandaan, ang mga kilos ninyo at kapwa tripulante ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto- kritikal na mayroong malinaw at tuluy-tuloy na komunikasyon lulan sa barko.

Upang makapag-ugnay sa Center for Seafarers’ Rights, mangyaring mag-email sa amin sa [email protected] o tumawag sa +1 973-589-5828.