–Kaparusahang kaugnay ng paglabag ng mga batas ng U.S. ukol sa kapaligiran

Para sa mas tiyak na impormasyon tungkol sa mga batas ng Estados Unidos, mangyaring sumangguni sa publikasyon ng SCI Agham ng publication “U.S. Pollution Laws.”

Maaaring alam ninyo ang tungkol sa ilang mga regulasyon ukol sa kapaligiran na kailangan ninyong sundin habang nagtatrabaho lulan sa isang barko ngunit hindi ang tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nilabag ninyo ang batas. Sa ibaba ay ang ilang sa mga parusang nilalaman ng mga karaniwang batas sa polusyon na nakaaapekto sa mga barko sa karagatan ng U.S.

Batas sa Pagpigil ng Polusyon galing sa mga Bapor (Act to Prevent Pollution from Ships (APPS))/MARPOL

Ang sinumang lumalabag sa MARPOL o APPS ay maaaring haharap sa kaparusahang sibil na hindi hihigit sa $25,000 sa bawat paglabag. Ang bawat araw na patuloy na paglabag ay tinuturing na isang hiwalay na paglabag. Tinuturing ng batas ng U.S. ang sinasadyang paglabag ng mga probisyon ng MARPOL bilang isang seryosong krimen (Class D felony) na may parusang pagkukulong ng hanggang 6 na taong pagkabilanggo at multang hanggang $250,000 para sa indibidwal at $500,000 para sa isang korporasyon sa bawat paglabag.9

Batas Para sa Malinis na Tubig (The Clean Water Act (CWA))

Kung nakikita ng hukuman na ang isang paglabag sa CWA ay dahil sa mga kriminal na kapabayaan (hal., kawalang-ingat, kawalang-bahala), ito ay magpapataw ng multa-ng pinakamaliit na $2,500 at pinakamataas na $ 25,000 multa sa bawat araw sa unang pagkakasala at pinakamataas na multa na $50,000 sa bawat araw sa ikalawang pagkakasala. Ang lumalabag ay maaari ring haharap ng hanggang sa isang taon na pagkakabilango.10

Batas Hinggil sa Polusyon ng Langis ng 1990 (The Oil Protection Act of 1990 (OPA))

Ang hindi pagpaalam sa naaangkop na pederal na ahensiya ng isang pagtatapon ay maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan-parusa ng $250,000 sa isang indibidwal o $500,000 sa isang organisasyon at/o isang maximum na sentensya sa bilangguan ng limang years.11

Ang Batas ng Pagtatapon ng Basura (The Refuse Act))

Ang paglabag sa batas na ito ay may parusang mula $500 hanggang sa $200,000 para sa mga korporasyon. Depende sa pinsalang dulot sa isa partido dulot ng paglabag, ang isang hukom ay maaaring magpataw ng higit na mas matataas na multa.12

Ang paglabag ng The Refuse Act ay isang striktong pagkakasalang may pananagutan sa kapwa, ibig sabihin ay hindi ito nangangailangang patunayan kung kayo o kapwa tripulante ay sinadyang naglagay ng isang ipinagbabawal na sangkap sa mga navigable waters ng Estados Unidos. Ang hukuman ay maaaring magpataw ng parusa sa patunay lamang na ang isang tao o mga tao ay naglagay ng isang ipinagbabawal na sangkap sa mga navigable waters ng Estados Unidos (kahit na di-sinasadya).

BATAS NG KOMPREHENSIBONG PANGKAPALIGIRANG PAGTUGON, PAGBAYAD AT PANANAGUTAN NG 1980 (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 (CERCLA))

Ang hukuman ay maaaring magtasa ng mga multang sibil para sa paglabag sa CERCLA – na karaniwang tinatawag na Superfund – hanggang $25,000 isang araw para sa bawat araw na patuloy na paglabag.

Ang hukuman ay maaaring magkaloob ng hanggang $10,000 sa isang indibidwal na magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagdakip at pagkakulong ng isang tao para sa paglabag ng CERCLA.13

9 33 U.S.C. § 1311.

10 42 U.S.C. § 4607.

11 18 U.S.C. § 1519.

12 33 U.S.C. § 407.

13 42 U.S.C. § 4607.

SCI-Taxonomy: