–Batas Pangkaligtasan para sa Daungan at Daluyan ng Tubig ng 1972 (Ports and Waterways Safety Act of 1972)

Kapitan na nasa wheelhouseDinisenyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga barko na pumapasok at umaalis sa daungan ng US, ang Batas Pangkaligtasan para sa Daungan at Daluyan ngTubig ng 1972 (Ports and Waterways Safety Act of 1972) (PWSA) ay nag-aatas sa mga barko na magkaroon ng kagamitan sa komunikasyon at pinahihintulutan ang USCG upang pangasiwaan ang trapiko ng mga barko kung kinakailangan.5

Sa ilalim ng PWSA, ang USCG ay maaaring tanggihan ang isang barko na pumasok sa daungan ng U.S. kung ang barko na iyun ay nasangkot sa isang insidente ng polusyon o nagtatapon ng anumang langis o mapanganib na materyal sa karagatan ng U.S.

5 33 U.S.C. 1228 et seq.