–Batas ng Pamamagitan sa Karagatan (Intervention on the High Seas Act)

Ang Batas ng ngpaphintulot sa Karagatan (Intervention on the High Seas Act) (IHSA) ay naglalayong ay pigilan o tugunan ang polusyon ng langis mula sa mga barko.7

Coast Guard ClipperAng Batas ay ng ngpapahintulot sa USCG na kumilos upang pigilan, pagaanin, o alisin ang panganib dulot ng polusyon ng langis galing sa barko sa mga karagatan sa mga sumusunod na pangyayari:

  • May isang malaking pinsala o mga napipintong banta ng malaking pinsala sa isang barko o karga nito
  • Ang pinsala o banta ay dulot isang banggaan ng barko, pagsadsad, o ibang mga pangyayari
  • Ang pinsala o banta ay lumilikha ng isang malubha at napipintong pinsala sa baybaying-dagat ng U.S. o mga kaugnay na interes.

Ang Estados Unidos ay maaaring ituring ang sinumang taong lumalabag sa isang probisyon ng Batas o tumangging makipagtulungan sa USCG na may pananagutang kriminal.

7 33 U.S.C. 1471 et seq.

SCI-Taxonomy: