–Batas Hinggil sa Polusyon ng Langis ng 1990 (Oil Pollution Act of 1990)

Ang Batas Hinggil sa Polusyon ng Langis ng 1990 (Oil Pollution Act of 1990) (OPA), na nagsususog ng bahagi ng FWPCA / CWA, ay nag-aatas sa mga may-ari at operator ng tangkeng bapor at sa mga onshore at offshore na pasilidad na bumuo at magsumite upang aprubahan ang isang Oil Response Plan (Planong Pantugon sa Langis).4 Ang mga planong ito ay dapat, bukod sa iba pang mga bagay, ay tutukoy ng isang kwalipikadong indibidwal (Qi) na agad ay nakahanda at may ganap na kapangyarihan upang ipatupad ang mga aksyon na binabanggit sa mga plano.

Ang mga planong pantugon ay dapat tutukoy at sisiguraduhing palaging nakahanda ang pribadong tauhan at kagamitan na kinakailangan upang alisin ang mga tumatagas sa pinakamabilis na paraan.

4 33 U.S.C. 2701 et seq, 1223, 1321, 2712, 2716; 46 U.S.C. 4107, 3701, 3715;33 C.F.R. Parts 1–3, 20, 26, 150, 155–157, 160–62, 164 at 165; 46 C.F.R. Parts 10, 12, 16 at 30–32.