Anong mga kahihinatnan ang haharapin ng mga salarin?

nalilito?Sakop ng ilang U.S. na batas ang mga insidente ng polusyon at parusa dito. Sa ibaba, inilista namin ang ilang mga sibil at kriminal na kaparusahan na saklaw ng mga batas na iyon, pati ang ibang batas na sumasakop sa mga paglabag, tulad ng pagsisinungaling sa mga opisyal ng gobyerno. Kung nababahala kayo sa mga pagkilos ng ibang tao sa barko, maaaring nais ninyong ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Karamihan sa mga pagkakasala ay sangkot sa paggawa ng hindi totoong pahayag sa mga imbestigador at/o sadyang pagbabago o pagpalsipika ng mga aklat ng record bago mag-umpisa ang imbestigasyon.

Ang mga mandaragat kamakailan ay humarap sa pagkakabilanggong hanggang anim na taon, multang hanggang $250,000 at pagbawal na pumasok sa Estados Unidos sa loob ng tatlong taon.

Tagapagpatupad ng Batas

Ang U.S. Department of Justice ang siyang gumagawa ng pangwakas na desisyon (at sa ilalim ng kung anong mga kundisyon) hinggil sa pag-usig ng kriminal na paglabag ng mga batas sa kaligtasang pandagat at pangkapaligiran.

SCI-Taxonomy: