–Anong mangyayari sa mga mandaragat sa isang imbestigasyon?

Bilang isang mandaragat, dapat kayong sumunod sa U.S. at internasyonal na regulasyon sa kapaligiran, at dapat kayong magsasabi ng katotohanan sa opisyal ng gobyerno. USCG ay dapat siyasatin ang lahat ng mga ulat ng insidente na walang kinalaman sa kung sino ang nagsumbong sa kanila. Kung kinakailangan, ang USCG ay nagsasagawa ng tatlong pangunahing uri ng mga imbestigasyon (labas pa sa paunang pagsisiyasat): Pangalap ng Data, at Di-pormal at Pormal. Ang USCG ay hihingi ng iba't ibang impormasyon depende sa antas ng imbestigasyon.

Ang USCG ay maaaring humingi (at dapat magkaroon ang bapor) ng sumusunod na mga rekord:

  libro
 • Mga libro
 • Mga Talaan ng Deck at kuwarto ng makina
 • Mga Bell book
 • Nabigasyon chart at work aklat
 • Mga Gyro record at kard hinggil sa compass deviation
 • Mga plano ng stowage
 • Mga aklat ng night order Radiograms ipinadala at natanggap
 • Mga tala sa radyo
 • Listahan ng tripulante at pasahero
 • Opisyal na tala at mga artikulo ng kargamento.

Kapag pumanhik ang USCG sa inyong barko, tandaan ang ilang importanteng bagay:

 • Maging mahinahon, at magsabi ng katotohanan. Siguraduhing naiintindihan ninyo ang mga tanong ng imbestigador at humiling ng paglilinaw o tagasalin, kung kinakailangan. Sa karamihan ng mga kaso ng MARPOL (Ang Internasyunal na Kombensyon para sa Pagpigil ng Polusyon galing sa Barko), ang paghahatol ay nagaganap dahil ang mga tripulante at kumpanya ng barko ay hindi nagsabi ng katotohanan or kaya’y nagprisinta sa USCG ng hindi totoong record – hindi para sa aktuwal na pagtambak ng basura sa dagat.
 • Makipagtulungan sa USCG inspector. Ang paghadlang sa imbestigasyon ay maaaring magresulta sa sakdal ng paghadlang ng hustisya.
 • Huwag magtangkang maimpluwensya ang ibang tripulante sa kanilang mga talakayan na may USCG. Igiit sa lahat ng tauhan ng barko na sabihin ang katotohanan sa pakikipag-usap sa USCG o iba pang awtoridad.
 • Protektahan ang inyong mga karapatan. May karapatan kayong tumagging sumagot ng anumang tanong ng USCG na maaaring magdadawit sa inyo. Ito ay nalalapat lamang para sa inyo. Wala kayong karapatang tanggihang sagutin ang tanong na maaaring magsangkot sa ibang tao. Huwag asahan makatanggap ng Miranda warning tulad ng nakikita sa Amerikanong pelikula at telebisyon. Ang batas ay hindi nag-aatas ng Miranda warning maliban kung ang taong kapanayamin ay nasa kustodiya, at nagpasya ang mga U.S. na hukuman na ang mga imbestigasyon ng USCG sa barko ay hindi kustodiyal na pagtatanong na kailangan ng isang Miranda warning.
 • Kung may anumang katanungan kayo tungkol sa inyong mga karapatan, lalo na kung may maaring mapaghinalaan kayong gumawa ng krimen, dapat kayong humingi ng payo ng isang abogado. Ang bawat miyembrong tripulante ay may karapatan na kumunsulta sa isang abogado bago makipag-usap sa U.S. awtoridad. May karapatan kayong makakuha ng payo ng isang abogado na kumakatawan sa inyong mga interes lamang-hindi ang mga interes ng iba. Ang hindi pagkakasundo ay maaaring mamamagitan sa inyo, ng kumpanya at iba pang mga tripulante. Tiyakin na makakuha ng payo ng isang abogado na kumakatawan sa inyong interes.

Sa huli, ang U.S. Department of Justice ang siyang gagawa ng panghuling desisyon (at sa ilalim ng kung anong mga kundisyon) hinggil sa pag-usig ng kriminal na paglabag ng mga batas sa kaligtasang pandagat at pangkapaligiran.

SCI-Taxonomy: