Ang dapat na gagawin kung sakaling may natatapong langis

I-ulat kapag may Natapon

 1. Iulat ang Insidente
 2. Ibigay ang lahat ng makatuwirang kooperasyon at tulong na hinihiling ng isang opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa mga gawain sa pag-alis
 3. Sumunod sa paglilinis na kautusan na ibinigay ng isang naaangkop na opisyal ng gobyerno
 4. Humanap ng legal na tagapagpayo para sa katanungan tungkol sa inyong mga karapatan

Dapat asahan ng may panangutang partido ang mga pagsisiyasat mula sa maraming kinauukulan—parehong estado at pederal

Kapag may naganap na sakunang pandagat, mag-iimbestiga and USCG upang matukoy ang dahilan ng aksidente. Maaari ring magsagawa ang USCG ng isang imbestigasyon sa mga tauhan upang matukoy kung may kontribusyon ang isang lisensiyadong U.S. na indibidwal sa naganap na aksidente.

Ang National Transportation Safety Board (NTSB) ay maaaring magsisiyasat sa isang malaking sakunang pandagat na may pagkalagas ng 6 o higit pang buhay; pagkawala ng barko ng 100 o higit pang mga gross tonelada; $500,000 o higit pang pinsala sa ari-arian; o seryosong banta sa buhay, ari-arian, o kapaligiran dahil sa pagtatapon ng langis. Susubukan ng NTSB na matukoy ang maaaring naging sanhi at mag-iisyu ng ulat ng na pagpapasiya.

Ang ibang mga ahensiyang pang-gobyerno ito ay maaaring mag-iimbestiga ng pagtatapon ng langis:

 • Environmental Protection Agency (EPA)
 • Department of Justice (DOJ)
 • Federal Bureau of Investigation (FBI)
 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
 • Flag states
 • Pang-estado at lokal na ahensya, kalakip ang pulis, local district attorney at ang attorney general.
 • Panloob na imbestigasyon ng responsableng partido, kalakip ng National Oceanic and Atmospheric Association Natural Resource Damage Assessment (NRDA) investigations.
SCI-Taxonomy: