–Batas sa Pagpigil ng Polusyon galing sa mga Bapor (Act to Prevent Pollution from Ships (APPS))

Pagbasa ng SOPEPSa U.S., ang Act to Prevent Pollution from Ships (APPS)2 ay nagsasabatas ng ilang regulasyon ng MARPOL sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga kinakailangan sa sumusunod:

 • Kasangkapang pangpahupa ng langis, tulad ng  pampahiwalay ng langis-tubig at kagamitang pangmonitor
 • Mga tagas ng langis na pinapayagan sa dagat
 • Pagtatayo ng ballast ng tangke, sistemang panghugas ng krudo at sistema ng inert gas
 • Shipboard Oil Pollution Emergency Plans (SOPEPs).

Ang United States Coast Guard (USCG) ay maaring umakyat sa mga bapor ng U.S. at internasyonal na bapor sa karagatan ng U.S. (sa daungan o sa malayo sa baybayin) upang alamin kung ang bapor ay sumusunod sa MARPOL.  Kung ang flag state ay nagpatibay ng  MARPOL Annex I, ang banyagang bapor na pumapasok sa karagatan ng U.S. ay dapat mayroong sertipiko ng International Oil Pollution Prevention (IOPP). Kapag ang flag state ay hindi nakapagtibay ng Kumbensyon, dapat dala ng Bapor ang patunay ng pagsunod sa MARPOL.

Ang pagsusuri ng USCG ay maaaring maglalakip ng pagsisiyasat ng mga sertipiko ng bapor (hal. IOPP certificate), talaan (hal., langis aklat-talaan), mga dokumento (hal., SOPEP) at prosedyur ng pagsalin ng langis. Ang pagsusuri ay maaari ring maglalakip ng pag-aalam kung ang bapor ang mayroong tagahiwalay ng langis.

MGA ULAT NG PAGDISKARGA

Ang kapitan o ibang taong namumuno ng bapor ay kailangan mag-uulat ng:

 1. Anumang pagdiskarga na pinagbabawal ng MARPOL
 2. Isang pinahihintulutang pagdiskarga kung ito ay pinapayagan dahil:
  1. ito ay para sa layuning pagsisiguro ng kaligtasan ng barko o pagligtas ng buhay habang nasa dagat, o
  2. ito ay dulot ng pagkasira ng bapor o kagamitan nito;
 3. Ang posibilidad ng anumang pagdiskargang tinutukoy ng (1) at (2).

2 33 U.S.C. §1901–1915