–Ποινές που σχετίζονται με τη παράβαση περιβαλλοντικών νόμων των ΗΠΑ

Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους νόμους των ΗΠΑ, αναφερθείτε στο φυλλάδιο « Νόμοι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της Ρύπανσης.»

Μπορεί να γνωρίζετε μερικούς από τους περιβαλοντικούς κανονισμούς που πρέπει να τηρείτε όσο εργάζεστε στο σκάφος αλλά όχι τι θα συμβεί αν παραβείτε το νόμο. Παρακάτω αναγράφονται μερικές από τις ποινές που περιέχονται στους συνήθεις νόμους περί ρύπανσης που αφορούν σκάφη σε ύδατα των ΗΠΑ.

Νόμος για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία (APPS)/MARPOL

Όποιος παραβιάζει την MARPOL ή την APPS μπορεί να αντιμετωπίσει αστική ποινή  $25,000 ή παραπάνω για κάθε παράβαση. Κάθε μέρα συνεχιζόμενης παράβασης συνιστά ξεχωριστή παράβαση. Οι ΗΠΑ ταξινομούν  τις εσκεμμένες παραβιάσεις των διατάξεων της MARPOL ως σοβαρό έγκλημα (κακούργημα κατηγορίας D ) τιμωρητέο με κάθειρξη μέχρι και 6 έτη και πρόστιμο μέχρι και $250,000 για άτομο και $500,000 για εταιρεία για κάθε παράβαση.9

Ο Νόμος Καθαρού Ύδατος (CWA)

Αν το δικαστήριο αποφανθεί  ότι υπήρξε παραβίαση του Νόμου αυτού λόγω εσκεμμένης αμέλειας (π.χ. απροσεξία, έλλειψη συγκέντρωσης) θα επιβάλει πρόστιμο- τουλάχιστον $2,500 με μέγιστο $25.000 την ημέρα για το πρώτο παράπτωμα και μέγιστο πρόστιμο $50.000 την ημέρα για το δεύτερο παράπτωμα. Ο παραβάτης μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει κάθειρξη μέχρι και ενός έτους.10

Νόμος Προστασίας από Πετρέλαιο 1990 (OPA)

Η παράλειψη ειδοποίησης της κατάλληλης ομοσπονδιακής αρχής σχετικά με την απόρριψη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες—ποινές $250,000 για άτομο ή $500,000 για οργανισμό και/ή μέγιστη ποινή κάθειρξης πέντε ετών.11

Νόμος ΠΕΡΙ Διάθεσης Απορριμάτων

Η παράβαση του νόμου αυτού επισύρει ποινές που κυμαίνονται από $500 μέχρι και $200,000 για εταιρείες. Ανάλογα με τη απώλεια του αντιδίκου από την παράβαση ο δικαστής μπορεί να επιδικάσει ακόμα ψηλότερα πρόστιμα.12

Η παράβαση του Νόμου Το οποίο σημαίνει ότι δεν απαιτεί απόδειξη του ότι εσείς ή συνάδελφος σας εσκεμμένα τοππθετήσατε απαγορευμένη ουσία στα πλωτά ύδατα των ΗΠΑ. Το δικαστήριο μπορεί να σας καταδικάσει απλά με απόδειξη ότι ότι ένα άτομο ή άτομα τοποθέτησαν απαγορευμένες ουσίες στα πλωτά ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών (ακόμα και έγινε τυχαία).

Νόμος Περιεκτικής Περιβαλλοντικής Ανταπόκρισης,Αποζημιώσεων και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1980 (CERCLA)

Ποινές για παραβάσεις της CERCLA—γωστή ώς Superfund—μέχρι και $25,000 ημερησίως για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζει η παράβαση.

Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει μέχρι και $10,000 σε άτομο που παρέχει στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη ατόμου που παραβίασε τη CERCLA.13

9 33 U.S.C. § 1311.

10 42 U.S.C. § 4607.

11 18 U.S.C. § 1519.

12 33 U.S.C. § 407.

13 42 U.S.C. § 4607.