–Νόμος Πρόληψης Ρύπανσης από Πλοία (ΑΡΡS)

Reading SOPEPΣτις ΗΠΑ, ο Νόμος Πρόληψης Ρύπανσης από Πλοία (ΑΡΡS) 2 θεσπίζει μερικούς από τους κανονισμούς της MARPOL καθορίζοντας τις απαιτήσεις για τα εξής:

 • Εξοπλισμός όπως π.χ διαχωρηστήρες νερού-πετρελαίου και ελέγχου εξοπλισμού
 • Απορρίψεις πετρελαίου στη θάλασσα
 • Κατασκευή δεξαμενών έρματος, συστημάτων καθαρισμού αργού πετρελαίου και συστήματα αδρανούς αερίου
 • Σχέδια Έκτατης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Ρύπανσης από Πετρελαίο σε Πλοίο (SOPEPs).

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ μπορεί να εκτελέσει νηοψία σε πλοία ΗΠΑ και ξένα πλοία που βρίσκονται σε ύδατα ΗΠΑ (σε λιμάνια και σε υπεράκτιους σταθμούς) για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση των πλοίων με τη ΜARPOL.Αν η χώρα της σημασίας του πλοίου έχει επικυρώσει το Παράρτημα Ι της MARPOL, ξένο πλοίο που εισέρχεται σε ύδατα των ΗΠΑ πρέπει να διαθέτει Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης απο Πετρέλαιο (ΙΟΡΡ). Αν η χώρα τη σημαίας του πλοίου δεν έχει επικυρώσει τη Συνθήκη, το πλοί πρέπει να έχει απόδειξη συμμόρφωσης με τη MARPOL.

Ο έλεγχος της ακτοφυλακής περιλαμβάνει έλεγχο πιστοποιητικών (π.χ ΙΟΡΡ), ημερολόγια (π.χ. βιβλίο πετρελαίου), έγγραφα (π.χ. SOPEP) και διαδικασίες μεταφοράς πετρελαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επαλήθευση εξοπλισμού με διαχωρηστήρες νερού πετρελαίου.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

Ο καπετάνιος, ή άλλο πρόσωπο επικεφαλής του πλοίου, πρέπει να αναφέρει:

 1. Oποιαδήποτε απόρριψη απαγορεύεται σπό τη MARPOL
 2. Επιτρεπόμενη απόρριψη αν επιτρέπεται:
  1. Για λόγους ασφαλείας του πλοίου ή διάσωση ζωής στη θάλασσα, ή
  2. Λόγω βλάβης του πλοίου ή του εξοπλισμού του
 3. ΤΗ πιθανότητα οποιαδήποτε απόρριψης που αναφέρεται στη (1) και (2).

2 33 U.S.C. §1901–1915