–Νόμος για την Αντιμετώπιση Ρύπανσης από Πετρέλαιο 1990

Νόμος για την Αντιμετώπιση Ρύπανσης από Πετρέλαιο 1990 (ΟΡΑ), ο οποίος τροποποιεί το Νόμο Καθαρού Ύδατος (CWA), απαιτεί από τους πλοιοκτήκτες και χειριστές δεξαμενοπλοίων και επίγειες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις να αναπτύξουν και να υποβάλλουν για έγκριση Σχέδιο Αντιμετώπισης Πετρελαίου.4 Αυτά τα σχέδια πρέπει, μεταξύ άλλων, να ορίζουν άρμόδιο (QI)που να είναι άμεσα διαθέσιμος και οποίος να έχει πλήρη αρμοδιότητα εφαρμογής των ενεργειών που προβλέπονται στα σχέδια.

Τα σχέδια αντίδρασης πρέπει να προβλέπουν και να διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα ιδιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού για την απομάκρυνση της κηλίδας στον μέγιστο εφικτό βαθμό.

4 4 33 U.S.C. 2701 et seq, 1223, 1321, 2712, 2716; 46 U.S.C. (κώδικας ΗΠΑ0 4107, 3701, 3715;33 C.F.R. Μέρη 1–3, 20, 26, 150, 155–157, 160–62, 164 και 165; 46 C.F.R. Μέρη 10, 12, 16 και 30–32.