–Νόμος Έρευνας και Ελέγχου Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλαστικά 1987

 Όχι Πλαστικά στα Ύδατα

Αυτός ο Νόμος εφαρμόζει το Παράρτημα V MARPOL 73/78 στο Η.Π.6 Ισχύει για απορρίματα που παράγονται στο πλοίο και αποσκοπεί να μειώσει τη ποσότητα απορριματων —τόσο πλατικά όσο και μόνιμα απόβλητα— που πετάνε τα πλοία στους ωκεανούς. Επίσης απαγορεύει την απόρριψη πλαστικών από όλα τα πλοίαστη θάλασσα.

Ο νόμος απαιτεί:

  • Επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων σε λιμάνια ΗΠΑ
  • Πλοία ορισμένου μεγέθους να επιδεικνύουν πλακάρτ πρόληψης ρύπανσης
  • Την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων από ορισμένα πλοία
  • Την φύλαξη των αποβλήμτων ορισμένων πλοίων για διάθεση στη ακτή
  • Απαγόρευση απόρριψης μη πλαστικών απορριμάτων εντός 25 ναυτικών μιλίων αν επιπλέουν, ή 12 μιλίων από την ακτή αν δεν επιπλέουν

6 33 U.S.C. 1901 et seq.; 33 C.F.R. 151.51 et seq.