–Μεταφορά υγρών φορτίων ή καυσίμων

Να θυμάστε να τους εξαερίζετε για να στραγγίσουνΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ:

 • Μην γεμίζετε τις δεξαμενές σε πλήρη ρυθμό φόρτωσης. Κάντε το αργά.
 • Μην αποσυνδέετε τους σωλήνες πριν αποσταργγίσουν. Να θυμάστε να τους εξαερίζετε για να στραγγίσουν.

Πριν αρχίσετε, ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Συζήτηση σχεδίου ασφαλείας

 • Ενημέρωση ασφαλείας. Συζήτηση κινδύνων και εξοπλισμού ασφαλείας.
 • Διαθεσιμότητα κατάλληλου απορροφητικού υλικού στο κατάστρωμα.
 • Κλείσιμο ευδιαίων καταστρώματος.
 • Έτοιμη φορητή αντλία μεταφοράς έκτατκτης ανάγκης.
 • Κλείσιμο όλων των βαλβίδων θάλασσας και υπερχείλησης.
 • Εγκατάσταση επικοινωνίας μεταξύ σκάφους εκφόρτωσης και σκάφους φορτωσης. Σήμα διακοπής έκτακτης ανάγκης.

Κατά την άντληση, ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Τακτικό έλεγχο της θάλασσας για ενδείξεις διαρροής.
 • Εξασφάλιση καλής επικοινωνίας μεταξύ ατόμων στο κατάστρωμα και ατόμων στο δωμάτιο ελέγχου φορτίου.
 • Αφήστε αρκετή στάθμη (κενό χώρο) στις δεξαμενές φορτίου για αποστράγγιση γραμμής και θερμική επέκταση.
SCI-Taxonomy: