–Διάθεση υπολειμμάτων πετρελαίου από σεντίνες και δεξαμενές καταλοίπων πετρελαίου

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ:

Πρόληψη ρύπανσης

  • Μην αφήνετε διαλύτες ή απορυπαντικά να μπαίνουν στα νερά των σεντινών ή των καταλοίπων. Εμποδίζουν τη λειτουργία του διαχωριστήρα.
  • Μην απορρίπτετε τα περιεχόμενα δεξαμενών καταλοίπων αν το περιεχόμενο είναι γαλάκτωμα ή αφρίζει. Τα γαλακτώματα μπορούν να διαχωριστούν με τη βραδία θέρμανση της δεξαμενής καταλοίπων.
  • Μην απορρίπτετε απόβλητα σεντινών σε “Ειδικές Περιοχές.”
  • Μην απορρίπτετε απόβλητα σεντινών αν δεν λειτουργεί ο διαχωριστήρας ή το μόνιτορ.
  • Μην παρακάμπτετε το μόνιτορ απόρριψης για κανονικές απορρίψεις. (Σε περιπτώσεις έκτακτης πλημύρας η λειτουργία του διακόπτη της αντλίας του μόνιτορ απόρριψηςδεν πρέπει να παρακάμπτεται για να λειτουργούν οι αντλίες σεντινών Το μόνιτορ μπορεί να εξακολουθεί να καταγράφει.)

 ανάγνωση εγχειριδίουΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων λιμένων για απόβλητα σεντινών και δεξαμενών καταλοίπων.
  • Σωστή διαχείριση και χρήση διαχωρηστήρα για την αφαίρεση πετρελαίου από τις σεντίνες.
  • Απόρριψη στη θάλασσα μόνο την ημέρα και προσοχή για εντοπισμό ανταύγειας πετρελαίου.
  • Αποκοπή της αντλίας απόρριψης αν η ανταύγεια είναι ορατή.
  • Συντήρηση εξοπλισμού μηχανοστασίου ώστε να ελαχιστοποιείται η διαρροή πετρελαίου στις σεντίνες π.χ. μην υπεργεμίζεται τα ρεζερβουάρ πετρελαίου.